x
回首頁     回上頁

專輯資料


專輯名稱:    蘇東坡之飛鴻踏雪泥
表演者:   許亞芬 石惠君 廖欣慈
作詞者:   李歸元
編劇:   許亞芬歌子戲劇坊
音樂設計:   劉逸群
發行公司:    I05許亞芬劇坊
發行日期:    2019/09
製作公司:    I05許亞芬劇坊
錄製長度:    3.34.35
專輯類型:    多人錄影專輯
著作類別:    錄影資料
媒體格式:    DVD;
備註:    1DVD
送存日期:    2020.03.27

專輯內容