x
回首頁     回上頁

專輯資料


專輯名稱:    東坡詩詞賞樂
表演者:   許亞芬
作詞者:   蘇軾
劇團名稱:   許亞芬歌子戲劇坊
發行公司:    I05許亞芬劇坊
發行日期:    2019/09
製作公司:    I05許亞芬劇坊
錄製長度:    1.25.10
專輯類型:    個人演唱專輯
著作類別:    錄音資料
媒體格式:    CD;
備註:    2CD
送存日期:    2020.03.27

專輯內容