x
回首頁     回上頁

ISRC資料

line

ISRC編號:    TWIO51900002
曲目名稱:   獄中寄子由之一
表演者:   許亞芬
作詞者:   蘇軾
劇團名稱:   許亞芬歌子戲劇坊
製作公司:     I05許亞芬劇坊
錄製日期:    2020/09/06
錄製長度:    00.03.11
曲目類別:    錄音資料


含有此ISRC曲目的專輯
東坡詩詞賞樂